Актуална информация за ПРОФОН!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗАЩИТЕНИЯ МУЗИКАЛЕН РЕПЕРТОАР ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ДВЕТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ДРУЖЕСТВА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА - МУЗИКАУТОР И ПРОФОН:

До всички радио- и телевизионни оператори, онлайн радиостанции и телевизии и препредаващи организации, ресторантьори и хотелиери, собственици и управители на търговски обекти, спортни съоръжения, места за настаняване и развлечение, озвучени транспортни средства и други обекти, извършващи публично изпълнение на музика.

Уважаеми ползватели на защитено музикално съдържание и партньори,

Вече трета година в сектора на колективно управление на права в България действа организация, регистрирана по реда на предходната редакция на чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) като организация за колективно управление на права, под наименованието Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА).

Без да коментираме представителната власт и административния капацитет на тази организация да осъществява сложната и обществено отговорна функция по събирането, разпределянето и изплащането към правоносители на събраните възнаграждения за различни видове използване на защитено музикално съдържание, Ви информираме за следното:

  1. С писмо от 29.09.2008 г., МУЗИКАУТОР е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите авторски права за колективно управление на МУЗИКАУТОР, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на МУЗИКАУТОР.
  2. С нотариална покана от 08.07.2008 ПРОФОН е отправил изрична забрана до ЕАЗИПА да представлява правоносителите, отстъпили своите сродни на авторското права за колективно управление на ПРОФОН, в договорните отношения с ползвателите на защитено съдържание, както и съответно да събира и разпределя възнаграждения за използване на репертоар от името на правоносителите, отстъпили правата си за колективно управление на ПРОФОН.

НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ, СКЛЮЧИЛ ДОГОВОР С ЕАЗИПА ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКА, РЕАЛНО НЕ ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА ИЗЛЪЧВА И ИЗПОЛЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН МУЗИКАЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ ОТ ЗАЩИТЕНИТЕ КАТАЛОЗИ НА МУЗИКАУТОР И ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР представлява и лицензира почти целия световен каталог от музикални произведения, както и произведенията на над 2300 български композитори, текстописци, автори на музикален аранжимент и музикални издатели. Няма друго дружество в България, което да лицензира авторски музикален репертоар в подобен обем. (справка: www.musicautor.org)

ПРОФОН – представлява и лицензира звукозаписите и видеозаписите на най-големите световни музикални компании – Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group и EMI Music, както и на над 25 000 независими чужди продуценти сред които Edel, XL Recordings, ToCo International, Cat Music, Roton, Heaven Music и много други. Дружеството представлява и интересите на почти всички чужди артисти-изпълнители. В него членуват и най-популярните български артисти и продуценти. (справка: www.prophon.org).

В същото време няма никаква публично достъпна информация относно репертоара, който представлява ЕАЗИПА, нито каквато и да е прозрачност в нейните организационни принципи, правила за събиране и разпределение на възнаграждения за правоносители, финансови практики и счетоводна отчетност (справка: http://eazipa.com/)

Всички ползватели на музика трябва да знаят, че подписвайки договор с ЕАЗИПА:

  1. Попадат под ударите на закона, ако без разрешението на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН използват чуждестранна музика, както и музиката на най-популярните български композитори, певци и музиканти, представлявани от МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, като: Лили Иванова, Васил Найденов, Георги Христов, Емил Димитров, Маргарита Хранова, ФСБ, Румънеца и Енчев, Мария Илиева, Тома, Нора, Поли Генова, Елица и Стунджи, целия фонд на Българското Национално Радио, Балкантон, Дийп Зоун Проджект, Б.Т.Р., Марияна Попова, Кирил Маричков, Щурците, Калин Вельов, Нина Николина, Любо Киров, Орлин Павлов, Дони и Нети, Орлин Горанов, Милена Славова, Панайот Панайотов, Д2, Руши Видинлиев, Ваня Щерева, Александър Петров, Митко Щерев, Живко Колев, Ясен Козев, Мага и мн. др. В този случай, те рискуват да бъдат глобени между 2 000 лева и 20 000 лева при първо нарушение и между 3 000 и 30 000 лева при второ нарушение.
  2. Продължават да бъдат изправени пред задължението, предвидено по закон, да заплатят дължимите възнаграждения съобразно тарифите на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, за да уредят правото за използване на огромния каталог от музикални произведения и записи на тези две сдружения. Напомняме, че съгласно ЗАПСП единствено и само Министерство на културата има право да извършва проверки и да налага санкции на нарушителите чрез Инспектората към дирекция „Авторско право и сродни права.

Отбелязваме, че едно от най-съществените изисквания на Закона за авторското и сродните му права, въведено в края на м. март т.г. предполага при задължителната пререгистрация на дружествата за колективно управление на права същите да са осъществявали реална и законосъобразна дейност по събиране, разпределяне и изплащане на възнаграждения към правоносителите в периода след 01.01.2005 г.

Публично достъпна информация е фактът, че само през 2010 г. МУЗИКАУТОР разпредели 4.5 млн. лв., а ПРОФОН – 5.5. млн. лв. за правоносителите. Само за 2010 г. МУЗИКАУТОР е внесъл в Националната агенция по приходите (НАП) над 734 000 лв., а ПРОФОН – близо 400 000 лв.

В същото време липсва каквато и да е публична информация за ползвателите относно практиките за колективно управление на права на ЕАЗИПА и репертоара, правата за чието използване се уреждат посредством това сдружение. Не е налице каквато и да било финансова прозрачност и отчетност при работата на организацията, като липсват данни за разпределени и изплатени суми към правоносители, чийто репертоар те лицензират.

В тази връзка, г-н Ценко Минкин, председател на УС на МУЗИКАУТОР, отбеляза:

„Напоследък се заговори повече за задължението да се уреждат правата на музиката ползвана в бизнеса, промени се законът, като се вдигнаха драстично глобите, зачестиха проверките на Министерство на културата по търговските и туристически обекти, МУЗИКАУТОР и ПРОФОН сключиха рамкови споразумения с най-голямата туристическа браншова организация в България - Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Ако, възползвайки се от тази ситуация ЕАЗИПА извършва дейност без ясно и коректно да обяснява какъв репертоар представлява, това може да навреди на ползвателите. Стар принцип, е че който плаща зле, плаща два пъти. Тъжно е, че зад ЕАЗИПА стоят също творци, които с действията си могат да накърнят интересите на своите колеги и да бламират процеса на регламентиране ползването на легална музика в сектора."

„Считаме, че е налице едно недобросъвестно пазарно поведение от страна на ЕАЗИПА - особено по отношение на ползвателите в сферата на публичното изпълнение на музика, които на практика не са наясно за обема на отстъпените им права. Загуби търпят и реалните правоносители, чиято музика се използва активно в хотели и заведения, като същите са изправени пред непреодолими трудности да получат полагаемите им се възнаграждения. С това поведение, ЕАЗИПА дискредитира колективното управление на права в България и дейността на дружествата, които прилагат европейските практики повече от десет години и възпрепятства справедливото възмездяване на труда на композитори, текстописци, музикални издатели, артисти-изпълнители и продуценти”, коментира г-жа Ина Килева, изпълнителен директор на ПРОФОН.

МУЗИКАУТОР и ПРОФОН
Най-често задавани въпроси по тази тема и отговорите от ПРОФОН

1. Въпрос: Каква е основната разлика между ПРОФОН и МУЗИКАУТОР, съгласно Закона за авторското право и сродните му права?

Отговор: Носители на авторско право съгласно ЗАПСП са авторите и текстописците от една страна и издателите от друга са носители на авторско право и съгласно чл.18 т. 3 от ЗАПСП те имат правото да получават възнаграждение от използуването на техните творби.

С уреждането на авторските права се занимава МУЗИКАУТОР, като те отговарят и за уреждането на авторските права с изпълнителите при публично изпълнение на живо/концертни изяви и т.н.!

Сродните права се пораждат от момента на продуциране, записване и издаване на дадено музикално произведение на носител или записването му като файл, възпроизводим чрез техническо средство - аудио или видео.

Носители на сродните права съгласно ЗАПСП са: изпълнителите и продуцентите върху техните записи. Според чл. 73 на ЗАПСП изпълнителите и продуцентите могат да упълномощават дружества за колективно управление на сродните права, което да ги представлява.

Такова дружество за България е ПРОФОН - ДКУППЗ.

Предлагам на вашето внимание един пример: Тончо Русев композира песен за Лили Иванова, по текст на Андрей Иванов, по поръчка на Балкантон, който и впоследствие издава диска.

В случая: Тончо Русев е автор, Андрей Иванов е текстописец, Балкантон е продуцент и издател, а Лили Иванова е изпълнител. Лили Иванова е изпълнител на песента, а продуцент на записа е Балкантон. Възнаграждението за породените от това сродни права за публичното изпълнение на тази песен се събират от ПРОФОН и се изплащат и разпределят към Лили Иванова, като артист изпълнител и съответно към Балкантон като продуцент от ПРОФОН.

2. Въпрос: В коя графа на опис - декларацията Приложение 1 се отбелязва заетостта в дни?

Отговор: Такава графа няма. Всеки преценява съобразно реалната експлоатация на своя обект, какъв брой места и легла ще декларира за заявеният период – респективно годишен или сезонен (ако работи до 148 дена през годината).

3. Въпрос: Какво се разбира под „система за озвучаване", телевизорите попадат ли в тази графа?

Отговор: Всички технически устройства, които се използват за възпроизвеждане на музика – аудио или видео записи – т.е. радио, телевизор, плеъри, компютри, сателитни приемници и т.н.

4. Въпрос: Когато в лоби-бар е включен телевизор, но с изключен звук - само картина (Fashion TV), дължи ли се възнаграждение?

Отговор: Да, дължи се, ако в лоби-бара се осъществява търговска дейност съгласно търговския закон, а освен това и по горе е изяснено – има ли картина – значи е публично излъчване.

5. Въпрос: Целогодишен туристически обект, когато при попълване на декларацията си отчете заетоста си и се получава, че функционира реално по малко от 182 дни годишно. Как трябва да бъде отбелязан такъв обект в опис – декларацията, като целогодишен или като сезонен обект?

Отговор: Целогодишния хотел си остава целогодишен, просто отразява за периода от една година броя на продадените стаи/легла, не може да стане сезонен.

6. Въпрос: При наличие на фитнес център, басейн, спа-център и други от този вид, които нямат брой места, но имат телевизори, къде и как се отбелязват в опис-декларацията и по коя тарифа заплащат?

Отговор: Посочените дейности спадат към типа „услуги” и за тях в стандартната тарифа на ПРОФОН са дадени конкретни разценки - чл. 2 от Тарифа на ПРОФОН, както и се прилага u чл. 3 от Тарифата на ПРОФОН – за фонова музика в общи помещения, асансьори и т.н.

Върху тях се прилагат само стандартните отстъпки съгласно чл. 14 от Общите условия на ПРОФОН – за еднократно плащане 10%, за брой обекти: от 3-5 -5%, за 6-10 -10%, за 11-20 -15% и за над 20 обекта -20%. Тези допълнителни дейности следва да се добавят към стандартната опис декларация като допълнителни редове и да се указва съответната площ!

Тук прилагаме извадка от тази тарифа, която бихте могли да си свалите и от сайта на ПРОФОН – www.prophon.org.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чл. 2. /1/ За посочените по–долу дейности годишното възнаграждение за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция, чрез апарати за озвучаване, се определя както следва:

а/ търговия на дребно и едро /включително и отдаване на аудио и видеоносители под наем/ – за един обект, разполагащ с апарат за озвучаване, съобразно нетната търговска площ в квадратни метри на обекта, в това число общите площи, принадлежащи към търговски център, които се стопанисват и управляват от юридическото лице собственик на търговския център, в които се реализира търговска дейност посредством отдавани под наем търговски площи (в това число влизат пасажи, коридори, фоайета и всички други типове площи, през които се осъществява достъп на клиенти и в които се реализира търговска дейност:


до 20 кв.м 30 лв.;
от 21 до 60 кв.м. 30 лв. + 0.50 лв. на кв.м. за горницата над 20 кв.м.;
от 61 до 100 кв.м. 80 лв. + 0.70 лв. на кв.м. за горницата над 60 кв.м.;
от 101 до 140 кв.м. 108 лв. + 0.80 лв. на кв.м. за горницата над 100 кв.м.;
над 140 кв.м. 130 лв. + 1 лв. на кв.м. за горницата над 140 кв.м.

б/ бръснаро-фризьорски, фризьорски, козметични и рехабилитационни услуги, фитнес, аеробика, каланетика и др. подобни клубове, танцови училища и школи – възнаграждението се определя за един обект, разполагащ с апарат за озвучаване по следния начин:


до 20 кв.м 30 лв.;
от 21 до 60 кв.м. 30 лв. + 1 лв. на кв.м. за горницата над 20 кв.м.;
от 61 до 100 кв.м. 70 лв. + 1.50 лв. на кв.м. за горницата над 60 кв.м.;
от 101 до 140 кв.м. 130 лв. + 2 лв. на кв.м. за горницата над 100 кв.м.;
над 140 кв.м. 210 лв. + 2.50 лв. на кв.м. за горницата над 140 кв.м.

Чл. 3./1/ За публично изпълнение на фонова музика /background music/ чрез средства за озвучаване (включително в асансьори, фоайета, WC и др.), възнаграждението се определя в годишен размер, в зависимост от категорията на обекта и квадратурата на съответното помещение, както следва:


  КАТЕГОРИЯ /брой звезди/
Площ в кв.м.. 1 звезда 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди
от 00 до 30 25 лв. 50 лв. 100 лв. 200 лв. 400 лв.
от 31 до 50 30 лв. 60 лв. 120 лв. 240 лв. 480 лв.
от 51 до 100 35 лв. 70 лв. 140 лв. 280 лв. 560 лв.
от 101 до 150 45 лв. 90 лв. 180 лв. 360 лв. 720 лв.
от 151 до 200 60 лв. 120 лв. 240 лв. 480 лв. 960 лв.
над 200 75 лв. 150 лв. 300 лв. 600 лв. 1200 лв.

/2/ За публично изпълнение на фонова музика /background music/ чрез средства за озвучаване в общите нетърговски площи, принадлежащи към търговски център, които се стопанисват и управляват от юридическото лице собственик на търговския център, в които не се реализира търговска дейност посредством отдавани под наем търговски площи (в това число влизат пасажи, коридори, фоайета и всички други типове площи, през които се осъществява достъп на клиенти към отдаваните под наем търговски площи в търговския център и в които не се реализира търговска дейност), се дължи възнаграждение в размера по буква “а” от Чл. 2, ал. 1, намалено с 50%.

7. Въпрос: Попълнените, подписани и подпечатани опис-декларации от членове на БХРА, трябва ли да бъдат в оригинал или е възможно да бъдат сканирани и получени по имейл?

Отговор: Трябва да се получат в оригинал, всяка в 2 екземпляра, подписана и подпечатана, съгласно процедурата по рамковото споразумение.

8. Въпрос: Става въпрос за предвидената в Общите условия отстъпка от 15 % за дейност, осъществявана в 11 до 20 обекта или дейности от една верига. Хотелска верига оперира с 3 хотела на черноморието, чийто собственик са две еднолични дружества. Едноличен собственик и управител на дветедружества е едно и също лице. Трите хотела са част от една хотелска верига. Общият брой на обектите в трите хотела е петнадесет.

Въпросът ни е: при изложените обстоятелства и като се има предвид, че обектите работят под една търговска марка и на практика имат един собственик, възможно ли е да се ползва предвидената отстъпка от 15 %?

Отговор: Този въпрос е изяснен в Общите условия на ПРОФОН и е регулиран конкретно в чл. 14 където именно се третира размера на отстъпките за вериги. Предполага се, че веригата са определен брой фирми, под обща юридическа шапка, с общо консолидиран счетоводен отчет.

В случай, че тези обекти са верига, то те трябва да имат консолидиран счетоводен баланс, ако нямат такъв не се считат за верига.

9. Въпрос: Наш член притежава телевизор, на който гледа само новини. Трябва ли да плаща за него?

Отговор: Такива въпроси вече бяха задавани многократно и отговора винаги е бил и си остава един и същ: по ТВ канали винаги се излъчва и някаква музика, затова следва да заплаща сродни права.

10. Въпрос: Когато наемател е член на БХРА необходимо ли е да попълва Приложение № 5 отнасящо се за обект под наем?

Отговор: Не е необходимо.

11. Въпрос: Членове на БХРА, имащи вече сключени договори с ПРОФОН, желаят да преуредят отношенията си, като се ползват от отстъпките за членове на БХРА, съгласно чл. 9, 9.1 и 9.2 от Рамковото споразумение. Каква е процедурата в тези случаи? Необходимо ли е да подават опис-декларация в БХРА?

Отговор: Всеки, който вече има пописан договор с ПРОФОН за 2010 г. и желае да приподпише нов договор с ПРОФОН, въз основа на това, че е член или наемател на член на БХРА СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, има право на това и може да го осъществи това, като прати уведомление, че желае приподписване на своя договор с ПРОФОН по новите условия, чрез БХРА.

За целта, той отново си попълва опис декларация по новия образец, който ви е изпратен и я депозира в офиса на БХРА.

ПРОФОН му изготвя нов 4-годишен договор, съгласно Рамковото споразумение, в който се отразява факта, че този нов договор прекратява действието и замества вече съществуващия договор.

Ако вноската за 2010 г. по новия 4-годишен договор е по-малка от сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯ вече е платил, то се счита, че сумата за 2010 г. е платена и не се издава нова фактура, а от втората вноска, дължима за 2011 г. се приспада горепосочената разлика между старата и новата сума и му се издава проформа фактура за 2011 г., представляваща разликата между дължимата вноска за 2011 г. и остатъка от предплатената сума за 2010 г. по стария договор.

12. Въпрос: Когато имам договор с кабелен оператор, защо е необходимо да заплащам и на други за авторски права?

Отговор: Кабелните оператори не са носители на правата, те само доставят сигнала до вашите приемници.

В договорите с тези оператори не е възможно да има клауза, в която те да уреждат правата за публично изпълнение. По ЗАПСП /Закона за Авторското Право и Сродните му Права/, това се урежда с дружества за колективно управление на права, каквито за използваната от Вас музика /Българска или чужда/ на територията на България са Музикаутор за авторската част и Профон за изпълнителската и продуцентската част.

Прилагаме линк със становището на МК.

http://www.bhra-bg.org/docs/prophon/stanovishteProphon.pdf