Актуална информация за ПРОФОН!

Useful links


Министерство на туризма

Община Варна

ОД на МВР–Варна

РД „ПБЗН”–Варна

КЗП

ОД „Безопасност на храните

РЗИ - Варна

Дежурни телефони за сигнали и жалби при наднормен шум:

052 820 112; 052 820 204; 052 820 016

Дежурни телефони и имейл на сметопочистващата фирма „ЗМБГ”:

Мелкон Еновкян – 0988 177 473; varna@smbg.bg

 

УСТАВ

на СЪЮЗА НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          Чл. 1. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.; изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) Настоящият устав урежда създаването, съществуването и прекратяването на Съюз на хотелиерите като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност.

         /2/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Наименованието на сдружението е СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ, наричан за краткост в настоящия устав и в документите: СЪЮЗЪТ.

На латиница наименованието и изписването на сдружението е: HOTELIER¢S UNION.

         /3/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Седалището на СЪЮЗА е гр. Варна, К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ.

         /4/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Адресът на управление на СЪЮЗА се определя с решение на УС.

         Чл. 2. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществява дейността си, съгласно действащото законодателство на Република България, настоящия устав и решенията на органите на управление на СЪЮЗА, съгласно предоставената им компетентност.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИ

Чл. 3. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) СЪЮЗЪТ е юридическо лице с нестопанска цел, явяващо се доброволно сдружение на граждани, което има за предмет на дейност организация и развитие на хотелиерството по българското Черноморие. СЪЮЗЪТ може да разкрива клонове.

         /2/ СЪЮЗЪТ има за цел както следва :

          1. (изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) да задоволява в рамките на своята дейност нуждите на своите членове, свързани с упражняване и развитие на хотелиерството по българското Черноморие;

          2. да съдейства съобразно своите възможности за насърчаване, подпомагане и защита на интересите на своите членове във връзка с тяхната дейност;

         3.  (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) да формира запазена марка (brand) на Съюза на хотелиерите;

         4. (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм.; Общо събрание – 15.06.2013 г.) да работи за обединяване интересите и действията на изпълнителната и местната власт и неправителствени организации за развитието на туристическата индустрия на национално и регионално ниво;

5. (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) да сътрудничи с националните и регионалните медии за постигане на целите си.

         /3/ Своите цели СЪЮЗЪТ ще постига чрез следните средства:

         1. като популяризира постиженията и възможностите на своите членове в страната и в чужбина;

2. като представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации;

         3. (изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) като съдейства за организирането и провеждането на квалификационни изпити за отделните специалности, работещи в хотелиерството, и съдейства и набира база с информационни данни за създаване на кадрови потенциал;

         4.(изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) като съдейства за създаването на външно-търговска политика на своите членове чрез извършване на маркетингови проучвания по отделни туристически пазари;

         5.(изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) като следи за запазване на професионалната етика и принципите на лоялна конкуренция между своите членове, както и спрямо трети лица;

          6. като поддържа контакти със сродни организации от страната и чужбина.

         /4/ СЪЮЗЪТ не е политическа партия и не си поставя политически и религиозни цели.

         /5/ (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ се определя като съществуващ и осъществяващ посочения предмет на дейност, преследвайки визираните по-горе цели, с оглед осъществяване на общественополезна дейност.

/6/ СЪЮЗЪТ не разпределя печалба и се създава без определен срок.

/7/ (нова      , Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, само ако същата е свързана с предмета на основната му дейност и при положение, че приходите от тази допълнителна дейност се използват изцяло за постигане на целта на СЪЮЗА, а именно: консултантска, рекламна, издателска дейност; маркетингови проучвания и анализи, изпълнение на държавни и фирмени поръчки за изследвания, разработки, издания и проекти; разработване и реализиране на проекти, финансирани от национални и международни фондове; други дейности, в съответствие с целите на СЪЮЗА.

/8/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Приходите от допълнителната стопанска дейност се разпределят и разходват с решение на УС на СЪЮЗА.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

         Чл. 4. СЪЮЗЪТ се представлява пред всички правни субекти ( физически и юридически лица ) в страната и чужбина от всеки един от избраните двама съпредседатели ( председатели, управители ) на Управителния съвет, заедно и поотделно.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 5 /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Членството в СЪЮЗА е доброволно. В него могат да членуват български и чуждестранни дееспособни физически лица и юридически лица, които притежават собствени хотели и/или хотелски комплекси и приемат устава на СЪЮЗА.

/2/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Членовете на СЪЮЗА са редовни, асоциирани и почетни.

/3/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Редовни членове са тези, които изпълняват условията на чл. 5, ал. 1, както и които имат сходен или обслужващ бизнеса на членовете на СЪЮЗА. Редовни членове могат да бъдат и: туристически сдружения и организации; организации на местното самоуправление; държавни и общински организации; български и чуждестранни съюзи, представителства, обединения, асоциации, съсловни организации и др. подобни.

/4/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) 1. Асоциирани членове на СЪЮЗА могат да бъдат физически или юридически лица, които имат предмет на дейност сходен или обслужващ бизнеса на членовете на СЪЮЗА, както и туристически сдружения и организации; организации на местното самоуправление; държавни и общински организации; български и чуждестранни съюзи, представителства, обединения, асоциации, съсловни организации и др. подобни.

2. Асоциираните членове нямат право на глас при вземане на решения от Общото събрание на СЪЮЗА. По изключение, техни представители, заемащи ръководни постове в изпълнителната, законодателната и местната власт, туристически сдружения и организации, могат да бъдат избирани в УС и КС на СЪЮЗА.

3. Асоциираните членове заплащат ежегодно членски внос в размер, определен от УС на СЪЮЗА.

/5/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) 1. Почетни членове на СЪЮЗА са физически лица с дългогодишен опит и принос в развитието на туристичеката индустрия, преподаватели от университети и колежи, политици, обществени и научни работници, както и чуждестранни физически и юридически лица, които имат принос за популяризирането и развитието на туристическата индустрия в Република България.

2. Почетните членове не заплащат членски внос и нямат право на глас при вземане на решения от ОС на СЪЮЗА.

Чл. 6. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Нови редовни членове на СЪЮЗА се приемат въз основа на писмена молба, адресирана до един от председателите на УС на СЪЮЗА, в която кандидатът заявява, че приема устава и е съпричастен към преследваните от СЪЮЗА цели, като ще работи за постигането им. Членственото правоотношение възниква след като бъдат осъществени всичките правни и фактически актове, посочени по-долу:

одобряване на кандидатурата от УС с решение, постановено в писмена форма, прието с гласовете на 2/3 от всички негови членове;

вписване на кандидата в регистъра на членовете;

заплащане на членски внос.

/2/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Асоциираните членове се приемат с решение на УС на СЪЮЗА, като членствените правоотношения възникват, след като са налице:

1. депозирано писмено заявление до УС от лицето, желаещо да стане член на СЪЮЗА, като в него заявява и че приема устава на СЪЮЗА;

2. документ за платен членски внос;

3. одобряване на кандидатурата от УС с решение, постановено в писмена форма, прието с гласовете на 2/3 от всички негови членове.

/3/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Почетните членове се приемат след учредяването му, с решение на УС на СЪЮЗА, като членствените правоотношения възникват, след като са налице:

1. предложение на член на СЪЮЗА, отправено до УС;

2. декларация за приемане разпоредбите на устава на СЪЮЗА;

3. одобряване на кандидатурата от УС с решение, постановено в писмена форма, прието с гласовете на 2/3 от всички негови членове.

/4/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Отказът на УС да приеме кандидата за член на СЪЮЗА се обжалва пред общото събрание. Общото събрание може да потвърди отказа или да отмени отказа и да приеме лицето за член.

/5/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Асоциираните и почетните членове се вписват в съответния регистър.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.7. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Членуването в СЪЮЗА е доброволно. Всеки редовен член има право да участва в управлението на СЪЮЗА, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му. Членът не отговаря лично за задълженията на СЪЮЗА. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на съответното юридическо лице, освен при правоприемство. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму.

/2/ Всички членове имат право :

да ползват безвъзмездно предоставяната от СЪЮЗА информация;

да получават информация от управителния съвет и председателя за дейността на СЪЮЗА;

да участват в работата на създадени работни органи към СЪЮЗА;

 да участват лично в Общото събрание на СЪЮЗА;

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) да бъдат избирани в управителните органи  на СЪЮЗА – по изключение се прилага и за асоциирани членове;

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) на един глас в Общото събрание, който се упражнява лично или чрез упълномощен представител за юридическите лица – не се прилага за асоциирани и почетни членове;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) да искат съдействие от Общото събрание за защита на интересите си;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) да поставят за решаване въпроси от общ интерес.

Чл. 8. Всеки член е длъжен :

да спазва разпоредбите на настоящия устав;

да съдейства за осъществяване целите, формулирани в чл. 3 /2/ на настоящия устав;

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) да заплаща годишен членски внос в размер, определен с решение на УС на СЪЮЗА, както и да прави допълнителни вноски във вид и размер, определени с решение на УС;

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) да предоставя средства за изпълнение на целеви програми, в размер, определен с решение на УС;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) да плаща вноските по т. 3 и 4 в брой в касата на СЪЮЗА или по банков път;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) да не използва по какъвто и да е начин СЪЮЗА за цели, противоречащи на закона, устава, професионалната етика и гражданския морал.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

        Чл. 9. /1/ Членството се прекратява :

1. с едностранно волеизявление до УС на СЪЮЗА;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение за физическите лица и ликвидация при юридическите лица;

3. с изключването;

4. с прекратяването на СЪЮЗА като юридическо лице с нестопанска цел;

5 (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) при отпадане поради невнасяне установените вноски по смисъла на чл.8, т. 3 и т. 4, и системно неучастие в дейността на СЪЮЗА.

6. (изм., Общо Събрание - 16.04.2005 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.; изм., Общо събрание – 15.06.2013 г.) при невнасяне на 3 поредни членски вноски от редовните членове;

7. 7. (нова, Общо събрание – 15.06.2013 г.) при невнасяне на една членска вноска от асоциираните членове.

/2/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет с мнозинство от 2/3 от всички членове на съвета, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. При всички случаи несъвместимо е поведение изразяващо се в нарушения на задълженията на члена, произтичащи от настоящия устав, както и правонарушения, представляващи престъпления от общ характер, установени  по надлежния начин с влязла в сила присъда.

 /3/  Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

              /4/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Отпадането поради невнасяне установените вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи с решение на Управителния съвет.

/5/  При прекратяване на членството, независимо на какво основание, направените от члена парични вноски в полза на СЪЮЗА не подлежат на връщане.

 

ОРГАНИ

Чл. 10. Органите на СЪЮЗА са: Общо събрание, Управителен съвет с двама съпредседатели / председатели, управители /, Контролен съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 11. (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) В Общото събрание участват всички членове на СЪЮЗА. Асоциираните и почетните членове имат право да участват в Общото събрание без право на глас.

Чл. 12. /1/ (нова, Общо събрание – 24.07.2020 г.) Общото събрание на СЪЮЗА е редовно и извънредно.

/2/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Редовно общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет.

/3/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Заседанието на ОС се открива от Председателя на СЪЮЗА или член на УС. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители. Членовете и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

/4/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) На заседанието на ОС се избира председател на събранието и протоколист. Води се протокол, в който се отразяват всички решения и изборни резултати.

/5/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Извънредно ОС се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СЪЮЗА.

/6/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) При бездействие или при отказ на Управителния съвет в едномесечен срок да отправи писмена покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на СЪЮЗА, въз основа на писмено искане от заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

 

ПРАВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Общото събрание е върховен орган на СЪЮЗА. Общото събрание :

изменя и допълва устава;

приема други вътрешни актове;

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;

взема решение за откриване и закриване на клонове;

( заличена , Общо събрание – 28.10.2006 г. )

взема решение за преобразуване или прекратяване на СЪЮЗА;

приема основните насоки и програма за дейността на СЪЮЗА;

приема бюджета на СЪЮЗА;

(отменена, Общо събрание – 24.07.2010 г.);

(изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет;

отменя решения на другите органи на СЪЮЗА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СЪЮЗА;

взема решение за отчуждаване или обременяване с вещни права или тежести на собствените на СЪЮЗА недвижими имоти;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) разглежда и решава жалби против решения на Управителния и  на Контролния съвет;

(нова, Общо събрание – 28.07.2012 г.) взема решение за промяна на наименованието на СЪЮЗА.

/2/  Правата по ал.1, т.1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на СЪЮЗА.

/3/  Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на СЪЮЗА.

              /4/ Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

/5/  Решенията на органите на СЪЮЗА, които са взети в противоречие със закона, устава или предходното решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на съюза или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/6/  Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СЪЮЗА от всеки член на СЪЮЗА или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/7/ (изм. Общо събрание – 13.12.2008 г. ) Свикване на общото събрание: Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на СЪЮЗА в населеното място, в което се намира седалището на СЪЮЗА. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на СЪЮЗА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" или се връчва на всеки един от членовете на СЪЮЗА и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СЪЮЗА, най-малко един месец преди насрочения ден. 

/8/ Кворум: Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/9/ Гласуване:

9.1. (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Всеки редовен член на общото събрание има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

        1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

        2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

9.2. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.  Преупълномощаване не се допуска.

9.3. (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Асоциираните и почетните членове нямат право на глас.

/10/ Вземане на решения :

10.1. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

10.2. Решения по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

10.3. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) По изключение, ОС може да включва и взема решения по други въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, ако са приети с единодушие.

10.4. (нова, Общо събрание – 13.12.2008 г.) Решения на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако бъдат подписани от всички членове на СЪЮЗА.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 14. /1/ Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на СЪЮЗА. Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години.

/2/ Управителният съвет избира от своя състав двама съпредседатели.

/3/ Всеки един от съпредседателите на УС може да ръководи заседанията на УС, както и текущата организационна дейност на СЪЮЗА и извършва други дейности, съобразно правата делегирани му от УС.

/4/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Управителният съвет не може да включва повече от един представител, на който и да е член на СЪЮЗА. Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Управителния съвет;

/5/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя или сестри с член на Управителния или Контролния съвет.

Чл. 15. /1/ Управителният съвет:

        1. представлява СЪЮЗА, когато е ограничил изрично правомощията за тези представителни функции на всеки един от двамата съпредседатели /председатели, управители/, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

        2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

        3. разпорежда се с имуществото на СЪЮЗА при спазване изискванията на настоящия устав;

        4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

        5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на СЪЮЗА;

        6. определя реда и организира извършването на дейността на СЪЮЗА, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

        7. определя адреса на СЪЮЗА;

        8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласувано устава не спадат в правата на друг орган;

         9. взема решение за приемане на нови членове при мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния съвет;

        10. изключва членове;

         11. (изм. Общо събрание – 28.10.2006 г., 13.12.2008 г., 24.07.2010 г.) взема решение за участие в други организации, търговски дружества и сдружения, както и за прекратяване на такова членство;

         12. (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) взема решения относно размера на членския внос, както и на други вноски, необходими за дейността на СЪЮЗА;

         13. (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) изготвя ценоразпис за стойността на услугите, извършвани от СЪЮЗА.              

/2/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свиква заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свиква от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

/6/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъстващите членове на УС.

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ  / ПРЕДСЕДАТЕЛИ, УПРАВИТЕЛИ /

              Чл.  16  /1/  (изм.,  Общо  събрание  – 13.12.2008 г.) Всеки  един от Съпредседателите /председатели, управители/ на УС на СЪЮЗА се избира от управителния съвет с мнозинство две трети от всички членове. Съпредседателите на първия УС при учредяване на СЪЮЗА се избират с мнозинство две трети  от всички учредители.

/2/ Председателят / управителят / :

организира, ръководи и контролира, в съответствие с този устав, изпълнението на решенията на Общото събрание и управителния съвет.

назначава и освобождава от длъжност служителите на СЪЮЗА;

ръководи заседанията на управителния съвет;

отчита се пред управителния съвет за дейността на СЪЮЗА и за изпълнението на бюджета.

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) командирова в страната и в чужбина членове на УС и членове на СЪЮЗА, респективно техни представители;

(нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) може да делегира правомощията си или част от тях за определен срок на член на УС на СЪЮЗА.

          

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 17. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 3 години.

/2/ Членовете на контролния съвет избират председател измежду членовете си. Председателят на първия контролен съвет, възникващ при учредяване на СЪЮЗА, се избира от учредителите.

/3/ Контролният съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на СЪЮЗА, следи за изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет, както и за нарушения на уставната и финансовата дисциплина, приема молби, жалби, сигнали и предложения, отчита се за своята работа пред общото събрание.

/4/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Не може да бъде член на КС лице, което е в трудови правоотношения със СЪЮЗА.

/5/ (нова, Общо събрание – 24.07.2010 г.) Контролният съвет се събира на редовно заседание не по-малко от един път в годината, а на извънредно заседание – по решение на председателя, по искане на някой от членовете му или по искане на УС. Заседанието е редовно, ако на него присъстват председателят и 1 (един) от членовете му.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 18. Имуществото на СЪЮЗА се състои от пари, вещи и вещни права, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти  и движими вещи, права върху обекти на интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, дялови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения.

Чл. 19. /1/ (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) Бюджетът на СЪЮЗА се осигурява от :

1. членски внос;

2. (отменена, Общо събрание – 24.07.2010 г.)

3. дарения в полза на СЪЮЗА;

4. (изм., Общо събрание – 24.07.2010 г.) други вноски, определени по вид и размер от УС;

5. търговска дейност, в рамките на разрешената в закона.

6. (нова, Общо събрание – 15.06.2013 г.) финансиране от националния и общинския бюджет;

7. (нова, Общо събрание – 15.06.2013 г.) финансиране от национални и международни проекти.

/2/ Финансовата дейност на СЪЮЗА се извършва в съответствие с бюджета, приет от общото събрание.

Чл. 20. /1/ За финансиране на отделни прояви и програми могат да се създават целеви фондове в лева  и валута.

/2/ Средствата за финансиране на прояви и дейности, възложени на СЪЮЗА от държавни органи и органи на местното самоуправление, може по решение на УС, да се осигуряват само от възложителите .

Чл. 21. СЪЮЗЪТ отговаря за поетите задължения до размера на имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове както и членовете не отговарят за задълженията му.

Чл. 22. (нова, Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите на СЪЮЗА.

Чл. 23. (нова, Общо събрание – 28.07.2012 г.) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от СЪЮЗА се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на СЪЮЗА.

Чл. 24. (нова, Общо събрание – 28.07.2012 г.) За безвъзмездно разходване на имуществото на СЪЮЗА е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от членовете му, когато е в полза на:

- лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднини – по права линия, без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;

- лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

 - юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решението;

- юридически лица, в които посочените в предходните точки лица могат да възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 25. (нова, Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ не може да сключва сделки с лицата по предходния член, както и с юрдически лица, в които посочените лица са управители или могат да възпрепятсват вземането на решения, освен, ако сделките са в очевидна полза на СЪЮЗА или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 26. (отменен, Общо събрание - 13.12.2008 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Годишните финансови отчети на СЪЮЗА, подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ КНИГИ

Чл. 27. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) /1/ СЪЮЗЪТ води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/ СЪЮЗЪТ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:

съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

финансовия резултат.

/3/ (отменена, Общо събрание – 24.07.2010 г.; изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на СЪЮЗА се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет станицата на Централния регистър.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 28. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) СЪЮЗЪТ не може да се преобразува в юридическо лице със стопанска цел. СЪЮЗЪТ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на СЪЮЗА от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на СЪЮЗА.

/2/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на :

учредителите и настоящите и бившите членове;

лицата, били в състава на органите му и служителите му;

ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

съпрузите на лицата по т.1-3;

роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 30. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) Имущество след ликвидация:

         /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се представя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

         /2/ Ако не съществуват лицата по предходната алинея или ако те са неопределяеми, имуществото на СЪЮЗА преминава върху Общината по седалището му, която е длъжна да го използва за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното настоятелствто.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. (изм., Общо събрание – 28.07.2012 г.) /1/ СЪЮЗЪТ може да бъде прекратен по решение на общото събрание.

/2/ При ликвидация на СЪЮЗА се прилагат съответните законови разпоредби. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава в полза на Общината по седалището на СЪЮЗА.

 

Този устав на СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ е приет на Общо събрание на СЪЮЗА проведено на 22.12.2001 г. в гр. Варна, изменен с решения на Общото събрание от 16.04.2005 г., 28.10.2006 г., 13.12.2008 г., 24.07.2010 г., 28.07.2012 г. и 15.06.2013 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                                                          

НА  СЪЮЗ  НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

                                                      

…………………………..                                                                       

      / Георги Щерев /