Нормативни документи, свързани с туризма

Нормативни документи, свързани с туризма

1. Закон за авторското право и сродните му права - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133094401

2. Закон за Бългаската агенция по безопасност на храните - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715161

3. Закон за данък върху добавената стойност - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201

4. Закон за защита на конкуренцията - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845

5. Закон за защита на потребителите - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513678

6. Закон за здравето - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147

7. Закон за местните данъци и такси (вкл. туристически данък) - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134174720

8. Закон за ограничаване на плащанията в брой - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135718725

9. Закон за приватизация и следприватизационен контрол - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135439873

10. 10. Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност -http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084

11. Закон за туризма -http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-10/zt.pdf

12. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555697

13. Закон за хазарта - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134665216

14. Търговски закон - http://lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630

15. Кодекс на труда http://lex.bg/bg/laws/ldoc/1594373121

16. Правилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/uploads/pravilnik_nst-_07.06.2016.pdf

17. 17. Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136910623

18. Наредби на Общински съвет Варна http://www.varna.bg/bg/articles/