Новини

20.06.2014


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС

НА СЪЮЗА НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

ПРЕЗ 2013 г.

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

            На днешното Общо събрание отчитаме дейността на Управителния съвет през 2013 г.

На 28.07.2012 г. Общото събрание прие решение за промяна на вида дейност на съюза: от дейност в частна полза, в дейност в обществена полза. Очакваните ползи от тази промяна са: възможност за евентуално участие в европрограми и евентуално подпомагане от страна на държавата при бъдещото райониране.  Към момента Съюзът на хотелиерите не е участвал в европейски или държавни проекти и не е получавал допълнително финансиране и дарения.

Целта на нашия съюз е да съдейства съобразно своите възможности за насърчаване, подпомагане и защита на интересите на членовете ни във връзка с тяхната дейност, свързана с упражняване и развитие на хотелиерството и ресторантьорството в нашия регион.

 

І. Организационна дейност

 

Числен състав

            Към 31.12.2013 г. Съюзът на хотелиерите наброява  45 члена, от които 8 редовни и  37 асоциирани.

            Заседания на УС и КС

            През отчетния период са проведени 4 заседания на Управителния съвет, на които са обсъждани въпроси като приключването на сезон 2012 г.; констатираните проблеми през изтеклата година и предприетите мерки за решаването им; подготовката за новия туристически сезон 2013 г.; участието в туристическите изложения; други текущи задачи.

            Заседания на Общото събрание

            През отчетния период е проведено едно заседание на Общото събрание на 15.06.2013 г., за отчитане дейността на сдружението за периода 01.07.2012 г. – 31.03.2013 г.

 

ІІ. Основна дейност и инициативи на Съюза на хотелиерите

 

Конкретната ни дейност се провежда в условията на продължаващата икономическа, социална и политическа нестабилност, което влияе на динамичния и чувствителен туристически отрасъл.

            Обликът на Златни пясъци не отговаря на очакванията за туристическа дестинация с изградена и добре поддържана инфраструктура - улиците, алеите и тротоарите са разбити и мръсни; парковите пространства не са добре поддържани, честото запушване и препълване на водосъбирателните и канализационните шахти и изтичането на мръсна вода и фекалии създават сериозни проблеми на туристите, сериозни пропуски има и в почистването и сметоизвозването. Продължават и проблемите с: дейността на преместваемите обекти; високото ниво на шума; липсата на противопожарна служба на територията на комплекса; недостатъчния контрол от страна на полицията като обхват и период и др.

Горепосочените проблеми не само смущават престоя на гостите, но в дългосрочен план серизоно влияят и уронват имиджа на Златни пясъци като предпочитано място за отдих.

            В този смисъл дейността на Управителния съвет на Съюза е насочена основно към фактори, върху които би могло да се влияе – инфраструктурните проблеми; данъчното бреме, законовите неуредици, недостатъчната рекламна дейност и др. Нашите усилия са насочени към обединяване интересите и действията на изпълнителната и местната власт и неправителствени организации, за да се подпомогне разрешаването на периодично повтарящите се проблеми.

 

Работа с местните органи на властта

1. Чрез активното участие на нашите представители в Обществения съвет по туризъм към Кмета на Община Варна (председателите на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци и хотелиери-членове на двата съюза) отправяме конкретни предложения за работата на Обществения съвет. Важните решения и материали от заседанията му, както и кметските заповеди и решения, касаещи работата на хотелиерите и ресторантьорите, редовно се предоставят на членовете на двата съюза.

Г-н Георги Щерев, председател на съюза, участва активно в работата на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти към Община Варна, както и в работната група за изготвяне на програмата за развитие на туризма в нашия регион.

2. Съвместно със Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци, проведохме регулярни предварителни срещи с представители на Областна дирекция на МВР – Варна и на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението”, на които се обсъждат въпросите, свързани с подготовката и провеждането на новия туристически сезон 2013 г. На тези срещи, както всяка година, се разглеждат транспортната и търговската схема на курортния комплекс и възможностите за подобряването им.

3. На 18.03.2013 г. внесохме искане от името на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци в дирекция “Местни данъци” за отстраняване на явна техническа грешка при зонирането на населените места и вилните зони, според която курортните комплекси попадаха във втора зона и плащаха много висок данък сгради. В резултат и на нашите усилия Общинският съвет, на свое заседание от 27.03.2013 г. прие решение курортните комплекси “Златни пясъци” и “Св. св. Константин и Елена” да бъдат в пета зона, вместо в досегашната втора зона.

4.  На 19.06.2013 г. изпратихме писмо от името на Съюза на хотелиерите до кмета на район “Приморски”, относно проблеми със сметосъбирането и сметоизвозването. С цел да не се компроментира туристическия сезон, поискахме да се върне нормалната практика от много години тези дейности да се извършват всеки ден, а при необходимост и два пъти на ден, особено през юли и август. Искането ни беше удовлетворено чрез корекция в заповедта на кмета на Община Варна. За съжаление това доведе и до корекция (повишаване) размера на такса битови отпадъци.

5. В периода 3.06 – 27.06.2013 г. представителите на варненския туристически бранш участваха в предизборните срещи на кандидатите за кмет на град Варна: доц. Христо Бозов, г-н Чавдар Трифонов, г-н Михаил Куликов и г-н Иван Портних. Представителите на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци се запознаха с предизборните платформи на кандидатите, специално в областта на туризма, и поставиха своите искания и предложения за развитието на туристическия сектор, свързани с: такса битови отпадъци, данък сгради, туристическия данък, търговската и транспортната схема на Златни пясъци, сметоизвозването, преместваемите обекти, чартърните полети, пречиствателната станция в курортния комплекс, сайт за по-лесно разпознаване на дестинацията и др.

6. На 28.08.2013 г. се проведе среща на новоизбрания кмет и представители на сметоизвозващата фирма “Адиан” с членове на нашия съюз за обсъждане проблемите на сметосъбирането и сметоизвозването, както и размера на такса битови отпадъци.

 

Работа с държавните органи на властта

Решаването на проблемите пред туристическия сектор е свързано най-вече с актуализирането на нормативната и законодателна база в сектора. В тази връзка Съюзът на хотелиерите представя при поискване от МИЕ или други държавни и неправителствени органи  бележки и конкретни предложения по проекто-закони и наредби, свързани с туризма. Очакваме, обаче, по-голяма ангажираност от нашите членове за представяне на техните коментари.

Новият Закон за туризма беше приет окончателно на 26 март 2013 г. До 6 месеца след приемането му следваше да се изработят и приемат и основните наредби към него, като бяха създадени работни групи към МИЕТ, включващи и членове на нашия съюз. Но до този момент наредбите не са готови, а и в самия закон има спорни моменти.

Съгласно изискванията на новия закон, в срок до 26.09.2013 г. трябваше да се извърши пререгристрация на туристическите сдружения. Съюзът на хотелиерите подготви и представи необходимите документи в указания срок.

Чрез участието на г-н Щерев като представител на БХРА в Националния съвет по туризъм, се представя и позицията на Съюза на хотелиерите по програмата за национална туристическа реклама, както и по отношение на участието на МИЕ на туристическите борси (международни, национални и регионални). За целта, на заседания на Управителния съвет на съюза са обсъждани участията в изложенията, свързани с германския, руския, както и новите развиващи се туристически пазари.

На 12 юли 2013 г. се проведе работна среща на представителите на туристическия бранш във Варна с новоизбрания зам. министър-председател по икономическото развитие на Р България г-жа Даниела Бобева. След предварително уточняване на основните теми, представителите на двата съюза, Съюзът на хотелиерите и Съюзът на собствениците за развитие на Златни пясъци, представиха пред г-жа Бобева сериозните проблеми и помолиха за съдействие по най-важните от тях, като: пречиствателната станция в курорта; краткия сезон; липсата на кадри; липсата на статут на националните курорти; проблемите, свързани с управлението, стопанисването и поддръжката на инфраструктурата в курорта; проблеми, свързани с: Летище Варна, концесионирането на морските плажове, често променящото се законодателство в туризма.

В последните години проблемът с остарялата и недостатъчна като капацитет пречиствателна станция на Златни пясъци крие много сериозни опасности от компроментиране на туристическия сезон. Във връзка със спирането на СМР по изграждането на съоръжението за дълбоководно заустване на тръбата на пречиствателната станция в к.к. Златни пясъци, чрез БХРА изпратихме писмо до министър-председателя на Р България г-н Пламен Орешарски с молба за съдействие. Изграждането на това съоръжение е І-ви етап от изграждането на така необходимата пречиствателна станция. Към днешна дата съоръжението за дълбоководно заустване вече е пуснато в експлоатация, но остава големият проблем с окончателното изграждане на пречиствателната станция.

Участие в туристически борси и изложения

И тази година Съюзът на хотелиерите и Съюзът на собствениците за развитие на Златни пясъци наеха съвместно щанд на международното туристическо изложение “Ваканция и Спа Експо 2013”. Това е много добра възможност за безплатна реклама на нашите членове на международна борса, но за съжаление и тази година те отново не се възползваха от предоставения шанс. Участниците бяха изключително малко на брой.

Обществени инициативи

На 28.05.2013 г. в хотел Марина Гранд бийч, за втора поредна година се проведе среща на туристическия бранш с представители на Областна дирекция за безопасност на храните. Целта на срещата бе участниците да се запознаят с правилното прилагане на законодателните норми, свързани с безопасността на храните, да се направи анализ на констатираните несъответствия през изминалия туристически сезон и да се обсъдят конкретни мерки, с цел предотвратяване на рискове за потребителите и безпроблемно протичане на новия туристически сезон. Членовете на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци участваха активно в организирането и провеждането на срещата.

Съюзът на хотелиерите публикува на своя сайт и изпраща до членовете си три пъти месечно бюлетин с актуална информация за туристическия бизнес, включваща и промените в нормативни актове, свързани с туризма.

 

 

ІІІ. Финансова дейност на Съюза на хотелиерите

 

Финансовата дейност на Съюза на хотелиерите се извършва в съответствие със законовите изисквания в Република България. През 2013г. сдружението няма стопанска дейност. Издръжката на сдружението се осъществява от постъпленията от членски внос.

Съгласно приложения годишен финансов отчет изготвен в хил.лв., можем да обобщим:

            Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2013г.

                        - приходи от членски внос                                -  18

                        - административни разходи                              -  14

                        - резултат  от нестопанска дейност                 -     4

Към доклада се прилагат подробни справки за приходите и разходите за отчетния период.

 

В края на доклада си пожелаваме още по-голяма съпричастност на нашите членове към инициативите на Съюза, свързани с решаването на наболелите проблеми на бранша.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

 

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                               ВЛАДИМИР СТОЕВ