Новини

14.09.2011


Дата: 12.09.2011 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СЪЮЗА НА ХОТЕЛИЕРИТЕ
НА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на “Съюза на хотелиерите на “Златни пясъци”, к.к. “Златни пясъци”, гр. Варна, на основание чл. 12 от Устава на Съюза и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на членовете си на 08.10.2011 г. от 13.00 ч. в зала “Хермес” – хотелски комплекс “Иберостар Обзор Бийч и Изгрев”, к.к. “Златни пясъци”, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на УС през отчетния период
2. Доклад на КС за отчетния период
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността им до този момент
4. Приемане на бюджета за 2011 г.
5. Избор на органи на управление на Съюза – управителен съвет, контролен съвет
6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 13, ал. 8 от Устава на Съюза и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Материалите за общото събрание се намират на разположение в офиса на Съюза.

За повече информация се обръщайте към техническия сътрудник Снежа Карастоянова на тел. 052 / 356 409 или 052 / 355 731.

ПОЗДРАВИ!

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ВЛАДИМИР СТОЕВ