Новини

15.05.2013


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на “Съюза на хотелиерите”, к.к. Златни пясъци, гр. Варна, на основание чл. 12 от Устава на Съюза и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на членовете си на 15.06.2013 г. от 13.00 ч. в зала “Хермес” – хотелски комплекс “Sentido Golden Star”, к.к. Златни пясъци, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС през отчетния период /01.07.2012 г. – 31.03.2013 г./

2. Доклад на КС за отчетния период /01.07.2012 г. – 31.03.2013 г./

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за дейността им до този момент

4. Приемане на бюджета за 2014 г.

5. Приемане на изменения в Устава на Съюза

6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 13, ал. 8 от Устава на Съюза и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Материалите за общото събрание се намират на разположение в офиса на Съюза.

За повече информация се обръщайте към техническия сътрудник Снежа Карастоянова на тел. 052 / 356 409 или 052 / 355 731.

ПОЗДРАВИ !

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ

ВЛАДИМИР СТОЕВ

14.05.2013 г.

Публикация в Държавен вестник