Новини

17.06.2013


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

 

            На днешното Общо събрание отчитаме дейността на Управителния съвет след отчетния период на проведеното ОС на 28.07.2012 г. Конкретната ни дейност се провежда в условията на продължаваща рецесия и социална и политическа нестабилност, което влияе на динамичния и чувствителен туристически отрасъл. Българският туризъм постепенно преодолява негативите, но по-скоро по отношение на легловата база, не и на приходите.

            В този смисъл дейността на Управителни съвет на Съюза е насочена основно към фактори, върху които би могло да се влияе – инфраструктурните проблеми; данъчното бреме, законовите неуредици, недостатъчната рекламна дейност и др.

           

 

І. Организационна дейност

 

Числен състав

            В периода след последното ОС, от 43 асоциирани членове се отказаха поради неплащане на членския внос или поради други причини 5 члена.  В момента Съюзът наброява  46 члена, от които 8 редовни и  38 асоциирани.

           

Заседания на УС и КС

            През отчетния период са проведени 2 заседания на Управителния съвет, на които са обсъждани въпроси като приключването на сезон 2012 г.; констатираните проблеми и предприетите мерки за решаването им; подготовката за новия туристически сезон; участието в туристическите изложения; други.

           

Заседания на Общото събрание

            През отчетния период е проведено едно Общо събрание на 28.07.2012 г., за отчитане дейността на Съюза за предходния период (01.10.2011г. – 30.06.2012г.). На заседанието беше прието решение за промяна на вида дейност на Съюза: от дейност в частна полза, в дейност в обществена полза. Очакваните ползи от тази промяна са: възможност за евентуално участие в европрограми и евентуално подпомагане от страна на държавата при бъдещото райониране. Общото събрание прие и решение за промяна на името на сдружението, което вече е: Съюз на хотелиерите.

 

 

ІІ. Основна дейност и инициативи на Съюза

 

            Проблеми през сезон 2012 г.

1. На 13.08.2012 г. се проведе работна среща на членове на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци, на която бяха обсъдени периодично повтарящите се проблеми на територията на курортния комплекс: лошо състояние на инфраструктурата (улици, алеи, паркови пространства); сериозни пропуски в почистването и сметоизвозването – липса на график, счупени и мръсни коли; проблеми с дейността на преместваемите обекти; високо ниво на шума, вкл. и в малките часове на денонощието; често запушване и препълване на водосъбирателните и канализационните шахти и изтичане на мръсна вода и фекалии; липса на противопожарна служба на територията на комплекса; недостатъчен контрол от страна на полицията като обхват и период; състоянието на паркингите и дейността на “паяка” и др. Обсъдени бяха възможностите за решаване на проблемите, например чрез активно участие на наши представители при обсъждането на транспортната и търговската схеми на комплекса преди началото на сезона, срещи. Основното е по законодателен път да се решават въпросите, а като първа стъпка да се настоява за спазване на съществуващите към момента разпоредби и правила и постепенно да се отива към актуализирането им спрямо конкретните обстоятелства.

2. За поредна година, след приключване на туристическия сезон, получихме и обобщихме предоставената ни от нашите членове информация за констатираните проблеми през изтеклия сезон. За съжаление, поискахме среща с ръководството на “Златни пясъци” АД, собственици на инфраструктурата на курорта, за да им предоставим тази информация, но те не се отзоваха.

3. Остават нерешени проблемите с временните и преместваемите обекти в комплекса и високото ниво на шума. В тази връзка, транспортната и търговската схема на курортния комплекс би следвало да се обсъждат предварително със собствениците, преди внасянето им в Общината за утвърждаване.

 

Работа с местните органи на властта

1. От изключително важно значение за развитието на бранша е подкрепата от страна на местната власт. Създаденият към Кмета Обществен съвет по туризъм би трябвало да подпомага и подкрепя нашите усилия. В тази връзка, чрез нашите представители в съвета (председателите на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци двата съюза и хотелиери-членове на двата съюза, отправихме конкретни препоръки за оптимизиране работата на Обществения съвет – в принципната структура на дневния ред на съветите да се предвиди: отчет за изпълнение на решенията на предния съвет; разходването на средствата от туристическия данък и др. При работата на общинската администрация, нещата, касаещи туризма, е необходимо да се съгласуват с браншовите организации или с Обществения съвет по туризъм. Като конкретни теми в дневния ред на Обществения съвет предложихме да се обсъдят: участието в туристическите борси; подготовката за сезон 2013 – като считаме, че при обсъждането на въпроси, като транспортни и търговски схеми, готовност на летище, полиция, пожарна, ВиК, контрола върху шума, организацията на алкохолните турове, откриване на басейните в комплексите, работата на чейндж бюрата, организация на сметопочистването и сметоизвозването на територията на комплексите и т.н., е редно да присъстват представители на съответните инстанции.

2. От наша страна, съвместно със Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци, провеждаме предварителни срещи с представители на Областна дирекция на МВР – Варна и на ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението”, на които се обсъждат въпросите, свързани с подготовката и провеждането на туристическия сезон.

3. На 11.06.2012 г. внесохме искане от името на Съюза на хотелиерите на Златни пясъци и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци в Общинския съвет на град Варна за намаляване на туристическия данък за Община Варна, но към момента няма развитие по въпроса.

4.  На 20.06.2012 г. внесохме искане от името на Съюза на хотелиерите на Златни пясъци и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци в Общинския съвет на град Варна за освобождаване на собствениците и наемателите на обекти в “Златни пясъци” и “Св. Св. Константин и Елена” от такса битови отпадъци за периода 01.11. – 30.04. и за промяна на методиката за изчисляване на тази такса. В последствие Общинският съвет със свое решение от 24.10.2012 г. прие изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, с което се дава възможност при определяне на  такса битови отпадъци да се взема предвид сезонността на обектите, както и количеството отпадъци (а не данъчната оценка).

5. На 18.03.2013 г. внесохме писмо от името на Съюза на хотелиерите и Съюза на собствениците за развитие на Златни пясъци в дирекция “Местни данъци” във връзка с възникналите проблеми със зонирането на курортните комплекси и неколкократното завишаване размера на данък сгради. С чувство на удовлетворение можем да  кажем, че благодарение и на усилията на двата съюза, на 27.03.2013 г. Общинският съвет на Варна прие решение за отстраняване на тази грешка, като определи курортните комплекси “Златни пясъци” и “Св. св. Константин и Елена” да преминат в V-та зона.

 

Работа с държавните органи на властта

Решаването на проблемите пред туристическия сектор е свързано най-вече с нормативната и законодателна база в сектора. В тази връзка Съюзът на хотелиерите представи пред МИЕТ бележки и конкретни предложения по проекто-закона отн. създаването на селища с национално значение, предлаганото туристическо райониране на страната, работата и функциите на Националния съвет по туризъм, туристическите сдружения, туроператорската и турагентската дейност и др. След продължително, почти 2-годишно обсъждане, новият Закон за туризма беше приет окончателно от Народното събрание и е обнародван в ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г. Желателно е нашите членове да се запознаят по-подробно със закона, за да видят новите моменти в него, свързани с хотелския регистър, категоризация, прекатегоризация и др., както и важните срокове, които трябва да се следят и спазват.

Чрез участието на г-н Щерев като представител на БХРА в Националния съвет по туризъм, се представя и позицията на Съюза на хотелиерите по програмата за национална туристическа реклама, както и по отношение на участието на МИЕТ на туристическите борси (международни, национални и регионални). За целта, на заседания на Управителния съвет на Съюза са обсъждани участията в изложенията, свързани с германския, руския, както и новите развиващи се туристически пазари.

 

Участие в туристически борси и изложения

И тази година Съюзът на хотелиерите и Съюзът на собствениците за развитие на Златни пясъци наеха съвместно щанд на международното туристическо изложение “Ваканция и Спа Експо 2013”. Това беше много добра възможност за безплатна реклама на нашите членове на международна борса, но за съжаление в голямата си част те отново не се възползваха от предоставения шанс. Участниците бяха изключително малко на брой.

 

 

Обществени инициативи

За поредна година членовете на нашия Съюз проявиха отговорност и се ангажираха с настаняването и изхранването на чуждестранните полицаи, командировани през сезон 2012 г. на територията на Златни пясъци. Както и предни години, активно участваха нашите членове – хотелите Мадара, Кристал, Берлин Голдън Бийч и др. През 2012 г. се включиха и новите ни асоциирани членове – Парк хотел Одесос и Марина гранд бийч.

 

 

ІІІ. Финансова дейност на Съюза

 

Финансовата дейност на Съюза се извършва в съответствие със законовите разпоредби в Република България. Към доклада прилагаме подробни справки за приходите и разходите за отчетния период.

 

В края на доклада бихме желали да изкажем надеждата си за много по-голяма ангажираност и инициативност от страна на нашите членове към дейността на Съюза, свързана с решаването на наболелите проблеми на бранша.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

 

 

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ                                                              ВЛАДИМИР СТОЕВ